Privacybeleid

Privacyreglement

 

Om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, houdt uw therapeut

een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens.

Podotherapie L. Merkx houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en

regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Naast bovengenoemde wet- en regelgeving en AVG, zijn de belangrijkste regels met

betrekking tot uw privacy vastgelegd in dit privacyreglement.

Uw therapeut heeft een medische geheimhoudingsplicht, evenals eventuele

waarnemers of stagiaires die bij uw behandeling betrokken zijn. Uw gegevens,

verkregen ten behoeve van de uitvoering van de behandeling, worden strikt

vertrouwelijk behandeld.

 

U heeft altijd het recht om de gegevens, die over u zijn vastgelegd, in te zien. Als blijkt

dat de gegevens in uw dossier niet juist zijn, heeft u het recht te vragen om een

correctie.

 

Alleen gegevens die met de behandeling te maken hebben worden in het dossier

opgeslagen.

Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste

familieleden. Uitsluitend na toestemming van de cliënt, worden de gegevens

vrijgegeven. Ook na het overlijden worden gegevens niet openbaar gemaakt.

Nadat de cliënt uitbehandeld is, worden de gegevens gearchiveerd. Wij vinden dit van

belang, omdat de behandeling bij een eventuele volgende keer adequater en effectiever

uitgevoerd kan worden. Mocht u liever niet hebben dat wij uw gegevens bewaren, dan

kunt u dit aan ons kenbaar maken. Het dossier zal dan worden vernietigd.

 

Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt zich enkel tot die gegevens welke

minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de

beveiliging van uw persoonsgegevens zoveel mogelijk gewaarborgd is.

Wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en respecteren

deze.

 

Podotherapie L. Merkx is verantwoordelijk voor de verwerking van uw

persoonsgegevens. Indien u nog vragen heeft over dit Privacy Reglement, of in

algemenere zin, dan kunt u contact met ons opnemen.

 

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens

omgaat kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.